2nd Peace as a Global Language Conference Proceedings & SupplementPromoting multicultural understanding through team building: Appendix 1
Original Survey


Kepada:    Semua pelajar yang mengambil kursus Kepimpinan dan Interpersonal 
Daripada:  Fazilah Idris dan Zuraidah Ali
Kami sedang menjalankan survei keatas pelajar-pelajar prasiswazah Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) mengenai pandangan mereka terhadap kerja berpasukan dalam situasi berbilang kaum. Kami berharap pelajar sekalian akan memberikan respon yang jujur. Terdapat dua (2) bahagian dalam soal selidik ini. Terima kasih.
BAHAGIAN 1: LATARBELAKANG Arahan: Tandakan untuk jawapan yang paling sesuai. Isikan maklumat yang perlu pada tempat kosong berkenaan latarbelakang anda.
1. Jantina Lelaki _ Perempuan _ 2. Bangsa Melayu _ Cina _ India _ Lain-lain _ 3. Agama Islam _ Kristian _ Hindu _ Buddha _ Lain-lain _ 4. Status perkahwinan Bujang _ Berkahwin _ Lain-lain _ 5. Tahap pendidikan Matrikulasi _ Sijil Tinggi Persekolahan _ Diploma _ 6. Fakulti ______________ 7. Umur ______________ 8. Bidang diminati ______________ 9. Negeri ______________
PART 2: TEAM-WORKING ATTITUDE QUESTIONS Arahan: Pernyataan di bawah menunjukkan persepsi anda terhadap kerja berpasukan. Bulatkan jawapan yang paling sesuai. 1 Sangat tidak setuju 2 Tidak setuju 3 Tidak pasti 4 Setuju 5 Sangat setuju
1. Saya berasa selesa bekerja dalam satu pasukan. 1 2 3 4 5 2. Saya berasa selesa bekerja dalam satu pasukan yang terdiri dairpada kaum saya sendiri. 1 2 3 4 5 3. Saya tidak selesa bekerja dalam pasukan yang terdiri daripada kaum lain. 1 2 3 4 5 4. Saya akan pastikan ahli kumpulan hanyalah rakan baik saya sahaja. 1 2 3 4 5 5. Saya akan pastikan ahli kumpulan hanyalah mereka yang boleh buat kerja sahaja. 1 2 3 4 5 6. Saya akan pastikan ahli kumpulan hanyalah mereka yang berdisiplin tidak kira apa kaum sekalipun. 1 2 3 4 5 7. Jika timbul kekeliruan dalam kumpulan, saya akan menyalahkan rakan yang berlainan kaum. 1 2 3 4 5 8. Saya akan berbincang dengan rakan daripada kaum saya sendiri jika timbul masalah dalam menjalankan projek. 1 2 3 4 5 9. Saya lebih selesa berbincang tentang masalah peribadi dengan rakan daripada kaum sendiri. 1 2 3 4 5 10. Saya akan berbincang dengan rakan daripada kaum lain andainya saya dalam keadaan terdesak sahaja. 1 2 3 4 5 11. Saya merasakan bekerja dalam satu kumpulan yang berlainan kaum akan dapat menyatupadukan rakyat Malaysia. 1 2 3 4 5 12. Saya berasa kurang percaya dengan rakan-rakan daripada kaum lain. 1 2 3 4 5 13. Saya akan bersahabat dengan rakan-rakan daripada semua kaum. 1 2 3 4 5 14. Saya amat mempercayai rakan daripada kaum saya. 1 2 3 4 5 15. Saya merasakan rakan saya semua adalah orang Malaysia. 1 2 3 4 5
Terima kasih atas kerjasama anda.


Return to Main Article

Topic Index Page Index Author Index Title Index Main Index

Last [ p. 15 ] Next